กำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และคณะครูบุคลากรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ขอขอบคุณ   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านแป้ง ตำบลไกรกลาง  อำเภอกงไกรลาศที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ  On-Site  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา