กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565  งานกิจการนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ด้านประชาธิปไตย  ด้านการทำงานร่วมกันอันนำไปสู่ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์อุปกรณ์การเลือกตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดยผลการเลือกตั้ง หมายเลขที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนคือ เบอร์ 1 พรรค The Gifted ซึ่งมี นายพันรบ บุญสอน เป็นหัวหน้าพรรค ด้วยคะแนน 521 คะแนน จากผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 963 คน