กิจกรรมการแข่งขัน “เพชรภาษาไทย” ตามโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนและการสื่อสารด้านภาษาไทย

วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขัน “เพชรภาษาไทย” ตามโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนและการสื่อสารด้านภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการสื่อสารด้านภาษาไทย  ณ  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา