กิจกรรมกีฬานันทนาการสืบสานตำนานศิลป์ ประจำปีการศึกษา2564

วันที่ 27-28 มกราคม 2565 นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดให้มีการบูรณาการวันกีฬานันทนาการสืบสานตำนานศิลป์ขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้กีฬาเป็นพื้นฐาน รักศิลปะ รักดนตรี รักการออกกำลังกาย รักกีฬา อันนำไปสู่ความสามัคคีในหมู่คณะ  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)