กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ “สร้างเกมออนไลน์ด้วย SCRATCH”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้  นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ “สร้างเกมออนไลน์ด้วย SCRATCH” เพื่อให้นักเรียนบูรณาการความรู้ในวิชาวิทยาการคำนวณกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สถานการณ์ ที่นักเรียนสนใจมาประยุกต์ในการสร้างสรรค์เกม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคตได้ โดยมี นางสิราวรรณ ศรีม่วง นางอรสา ศรีสันต์ และนายอนันตชัย เพ็ชรรี่ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา