กิจกรรมค่ายคุณธรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา