กิจกรรมค่ายคุณธรรมโรงเรียนกงไกรวิทยา

  •  
  •  
  •  

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรม  ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนในระดับ ชั้นต่าง ๆเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงาม  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม “วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา”และค่านิยมหลัก12ประการ  มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา