กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม “วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา”และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความเมตตาจากพระวิทยากรจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมาเป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา