กิจกรรมค่ายพอเพียง ชั้น ม. 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565  จัดขึ้นโดยงานศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  เพื่ออบรมให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักคุณธรรมพื้นฐาน (เสาเข็มชีวิต) และการวางแผนทางการเงิน  โดยครูแกนนำ จำนวน 4 คน  และนักเรียนแกนนำจำนวน 4 คน  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 208 คน  ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา