กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

วันที่ 20-21 มกราคม 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SME และนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ที่มีความสนใจด้านภาษาอังกฤษ  จำนวนทั้งสิ้น 53 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบัน Kids English ประสานงานวิทยากรชาวต่างอาสาสมัคร จำนวน 4 ท่าน โดยมีนายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา