กิจกรรมค่ายวิชาการ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วันที่ 23–24 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาการ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ฝึกการแสวงหาความรู้และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีนายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานเปิด ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา