กิจกรรมค่าย STEAM บูรณาการศาสตร์ความรู้เปิดประสบการณ์ดาราศาสตร์ในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้  นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่าย STEAM บูรณาการศาสตร์ความรู้เปิดประสบการณ์ดาราศาสตร์ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มพูนทักษะ/กระบวนการและเทคนิควิธีเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้จากธรรมชาติ ทำงานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ชมรมดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา