กิจกรรมจากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา2566

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมกิจกรรมจากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเขียน การฟัง การพูดแสดงความคิดเห็น การใช้ภาษาที่ถูกต้องรวมถึงได้เรียนรู้ความเป็นมาและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย นำโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา