กิจกรรมตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้  งานอนามัยโรงเรียน และโภชนาการ นำนักเรียนสมาชิกชุมนุม อย.น้อย  เข้าร่วมกิจกรรมตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะทางด้านโภชนาการ แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ณ โรงอาหาร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา