กิจกรรมตอบปัญหาต้นกล้าพุทธธรรม รอบออนไลน์

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำโดยนายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะผู้บริหารและคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 483 คน เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาต้นกล้าพุทธธรรม รอบออนไลน์ โครงการกล้าแผ่นดิน ละอ่อนกล้าดี ประจำปี 2566 โดยเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม วัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความสนใจใฝ่หาความรู้ในพระพุทธศาสนา และได้แนวคิดธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิต