กิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายนางสาวหทัยชนก สิงห์คำ และนายกิจจา สมากร ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำนักเรียนแผนการเรียนการงานอาชีพ จำนวน 18 คน ศึกษาดูงานการทำกระดาษจากผักตบชวา การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากกระดาษผักตบชวา และการทำขนมทองพับ ณ วิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านแหลม
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี