กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2566

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้มอบหมายให้ คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช และแหล่งท่องเที่ยวตลาดร้อยปี ตลาดสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี