กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้นายจีระศักดิ์ พวงขจร ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมการฝึกแผนเผชิญเหตุด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 ในโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ณ บ้านหมอ รีสอร์ท ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย