กิจกรรมวันครู ปี 2565 อำเภอกงไกรลาศ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565    สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอกงไกรลาศ จัดงานวันครู ประจำปี 2565 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอกงไกรลาศ โดยกิจกรรมมีการทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานในด้านต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภายใต้การบริหารงานของ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ อสม. บ้านแป้ง มาช่วยตรวจคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา