กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเขียน การฟัง การพูดแสดงความคิดเห็น  การใช้ภาษาที่ถูกต้องรวมถึงได้เรียนรู้ความเป็นมาและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย  นำโดยคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย   ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา