กิจกรรมวันฮาโลวีน Halloween

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน เพื่อส่งเสริมการมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมครั้งนี้