กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ แบบ New Normal เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ แบบ New Normal เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยมีกิจกรรม อาทิ ตอบคำถาม-ออนไลน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ กิจกรรมภาพภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสนุกวิทย์ คิดสร้างสรรค์ TikTok กิจกรรมหอคอยฮานอย และกิจกรรมวาดภาพวิทยาศาสตร์ โดยมีนายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา