กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้นำยุวกาชาด จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมแบบไม่ค้างคืนให้กับยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1-3 โดยมีกิจกรรมสูทกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเรียนตามฐาน และกิจกรรมเดินทางไกล เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดได้ฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสคิด ลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา