กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%

 วันที่ 1  - 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น ดำเนินกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คุณครูได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และเพื่อเป็นข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการ ร่วมเยี่ยมบ้านในครั้งนี้