กิจกรรมเวทีคนดีคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเวทีคนดีคนเก่งพัฒนาทักษะการอ่านทำนองเสนาะ และร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดี เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ให้นักเรียนกล้าแสดงออก อย่างเต็มความสามารถ ณ โรงอาหารศรีเมือง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา