กิจกรรมเวทีคนดี คนเก่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และกลุ่มสาระศิลปะ

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระศิลปะ จัดกิจกรรมเวทีคนดีคนเก่งขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียนกล้าแสดงออก อย่างเต็มความสามารถ ณ โรงอาหารศรีเมือง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา