กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อในเขตบริการของโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมกับนางสุภาวดี นวลจีน นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์ และนักเรียน ได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่231 และโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย