กิจกรรมโครงการแนะแนวศึกษาต่อในเขตบริการของโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี  นางอรสา ศรีสันต์ และว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนวัดคุ้งยาง และโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย