กิจกรรมโครงการแนะแนวศึกษาต่อในเขตบริการของโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก