กีฬานันทนาการสืบสานตำนานศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาจัดการแข่งขัน “กีฬานันทนาการสืบสานตำนานศิลป์” เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ได้รับเกียรติจาก ผอ.อัมพร ฉันทรัตน์  นายก อบต.ไกรกลาง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันฯ และมีนายสารัตน์ พวงเงิน  ผอ.โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา