ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 กลุ่มสภานักเรียนจิตอาสา พร้อมใจร่วมกันปรับภูมิทัศน์

ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 กลุ่มสภานักเรียนจิตอาสา พร้อมใจร่วมกันปรับภูมิทัศน์ด้วยการทำความสะอาดห้องน้ำในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในสถานศึกษา และผู้พบเห็น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นอย่างดี