ขยายผลการเขียนแผนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์ และนางมะลิวัลย์ ทองอิน ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เพื่อขยายผลการเขียนแผนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมี นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้การสนับสนุน