ขอความร่วมมือนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้เดินทางกลับมาในพื้นที่ ก่อนเปิดภาคเรียน 14 วัน

ขอความร่วมมือนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาที่ไปทำงาน หรือไปอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนา ให้เดินทางกลับ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 หรือก่อนเปิดภาคเรียน 14 วัน
“เพื่อกักตัว” ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 คือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563