ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ผู้ได้รับรางวัลครูผู้สอนต้นแบบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565  นายสุทน ท้บจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ และครูผู้สอนต้นแบบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และในโอกาสนี้ครูผู้สอนต้นแบบได้สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้กับเพื่อนครู และเข้ารับเกียรติบัตรจาก  นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน 17 คน ณ ห้องประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี