ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ จากผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐกฤต สุธรรม นายวิษณุ สุขสบาย นายวีรภัทร เอี่ยมสนิท นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์ และนางสาวมินทรา แก้วแดง ครูที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ จากผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร