ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตตานันทิ์ เทศทัน นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ จากผลงานประกวดคลิปวีดีโอ Tik Tok “เลือกตั้ง ๖๖ อย่างมีคุณภาพ”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตตานันทิ์ เทศทัน นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ จากผลงานประกวดคลิปวีดีโอ Tik Tok “เลือกตั้ง ๖๖ อย่างมีคุณภาพ” ตามโครงการกิจกรรม “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร” ซึ่งจัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ