ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ สีขาว

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับ นายณัฐวุฒิ สีขาว ประธานนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ผู้ได้รับรางวัลความประพฤติดี เชิดชูเกียรติที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างกับเยาวชนทั่วไป ในการทำความดี และมีจิตสาธารณะ ทำตน เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม  ในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565