ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (เพิ่มเติม)