ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานอำนวยการ ปี พ.ศ.2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานบริหารทั่วไป ปี พ.ศ.2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ