ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  •  
  •  
  •  

สถิติการให้บริการงานทะเบียน

สถิติงานทะเบียนสถิติการให้บริการกลุ่มอำนวยการ

สถิติงานอำนวยการ-ปีงบประมาณ-64สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารทั่วไป (อาคารสถานที่)

สถิติงานอาคาร-ปีงบประมาณ-64สถิติการให้บริการการจัดซื้อจัดจ้าง(กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)

สรุปสถิติการให้บริการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ