คณะบริหาร

  •  
  •  
  •  
ชื่อ : นายประกอบ พงศ์พันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ : นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ : นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน