คณะบริหาร

ชื่อ : นายสารัตน์ พวงเงิน 
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน 
โทรศัพท์ : 083-162 2228 
e-mail : dmw.ac.th@gmail.com 

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน  
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
โทรศัพท์ : 089-641 5766   
e-mail : wissanu.inpan@gmail.com

ชื่อ : นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 080-398 9653
e-mail : jitjuta@kl.ac.th