คณะบริหาร

  •  
  •  
  •  
ชื่อ : นายสุทน ทับจาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ : นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ : นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน