ครูแกนนำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา บริหารงานโดยนายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำคณะครูแกนนำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้แก่ นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์ นางมะลิวัลย์ ทองอินทร์ และนางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคณะครูแกนนำโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย