ครูแกนนำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน กงไกรลาศวิทยา บริหารงานโดยนายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำคณะครูแกนนำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้แก่ นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์ นางมะลิวัลย์ ทองอินทร์ นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคณะครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย