ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ชั้น ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมบูรณาการระหว่างเนื้อหาภาษาและสันทนาการ  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน  กล้าแสดงออกและเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะภาษาให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี โดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นวิทยากร  ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา