ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ชั้น ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายอังกฤษ  (English Camp) ชั้น ม.4  ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมบูรณาการระหว่างเนื้อหาภาษาและสันทนาการ  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน  กล้าแสดงออกและเพิ่มพูนประสบการณ์  ทักษะภาษาให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี  โดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นวิทยากร ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา