ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานเปิดค่ายเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดยคณะวิทยากรแกนนำได้ให้ความรู้ผู้เข้าอบรมด้วยการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยการนำรหัส 2:3:4 ซึ่งประกอบไปด้วย 2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ มาใช้เป็นหลักคิด ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันคิดโครงงานคุณธรรมของแต่ละห้องที่จะแก้ไขปัญหาห้องเรียนที่เกิดขึ้นโดยใช้ 3 คุณธรรมหลัก ของโรงเรียน คือ วินัย พอเพียง และจิตอาสา มาแก้ไขปัญหาและสร้างพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนร่วมกัน