งานทอดป่าผ้าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดงานทอดป่าผ้า  เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์คือ ปรับปรุงฐานกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สร้างเรือนพยาบาล และสร้างอาคารอำนวยการสนามกีฬาโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ณ หอประชุม    เกตุเพชร  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา