งานรวมพลังกล้าแผ่นดินก้าวสู่ปีที่ ๑๙ สานต่อพลังกล้าดี สานวิถีพลังบวร

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาจำนวน ๓ คนและสมาชิกชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ จำนวน ๑๑ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานรวมพลังกล้าแผ่นดินก้าวสู่ปีที่ ๑๙ สานต่อพลังกล้าดี สานวิถีพลังบวร” ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณธรรมและจิตอาสา ลงพื้นที่กล้าอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง ๓ โรงเรียน พร้อมทั้งมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติ ของนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๖๗ในการนี้ได้รับเมตตาจาก พระพรหมวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง เป็นประธานในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ และ พลเอก สิทธิชัย มากกุญชร ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม เป็นประธานมอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วัดเกาะรากเสียดนอก จังหวัดกำแพงเพชร