จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์(Online) วันที่ 4-6 มกราคม2565

วันที่ 4-6 มกราคม 2565 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์(Online) และมอบหมายงานตามความเหมาะสม ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVId-19) ภายหลังเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบครูสอนที่โรงเรียนส่วนนักเรียนเรียนที่บ้านและใช้ตารางเรียนตามปกติผ่านระบบออนไลน์ เบื้องต้นจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ไปจนถึงวันที่ 7 มกราคม 2564  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา