จัดกิจกรรมการอบรมการป้องกันภัยในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมการป้องกันภัยในโรงเรียน เพื่อสร้างความรับรู้เรื่องการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนให้กับนักเรียน ฝึกปฏิบัติการป้องกันอุบัติภัยจากอัคคีภัย การใช้ถังดับเพลง ฝีกทักษะวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลแบบ CPR เพื่อให้นักเรียนสามารถขยายความรู้เรื่องความปลอดภัยสู่เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ครู ชุมชุนและคนในครอบครัวได้ ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา